گزارشات تصویری

مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی

مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی
مراسم بزرگداشت مقام معلم باحضور فرماندار دیواندره و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در سالن اجتماعات فردوسی