گزارشات تصویری

بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد

بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد
بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد
بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد
بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد
بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد
بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد
بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد
بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع آبرسانی تازه آباد هیجان، پایگاه سلامت روستایی گل تپه و سایت دفن زباله جعفر آباد